P O Z V Á N K A

 

na dvacátou řádnou valnou hromadu obchodní společnosti

 

ROŽIVA a.s.

 

se sídlem Kašnice č.p. 84, PSČ 691 72

IČO 25 31 37 38

 

 

 

Určeno všem akcionářům společnosti

Kašnici, dne 12.4.2017

 

Statutární ředitel společnosti ROŽIVA a.s., se sídlem Kašnice č.p. 84, PSČ 691 72, IČO: 25313738 (dále jen „společnost“) svolává tímto řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat 26. 5. 2017 od 14:00 hodin v sídle společnosti na adrese Kašnice č.p. 84, PSČ 691 72, v kanceláři ředitele společnosti, s tímto pořadem jednání:

 

Pořad jednání :

 

  1. Zahájení, jednací řád
  2. Volba orgánů valné hromady
  3. Výroční zpráva o hospodaření společnosti v roce 2016, řádná

účetní závěrka

  1. Zpráva správní rady společnosti za rok 2016, včetně stanoviska k účetní závěrce
  2. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016
  3. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2016
  4. Schválení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2017
  5. Diskuse
  6. Usnesení, závěr

 

K bodu 2)

Orgány valné hromady budou voleny dle účasti akcionářů.

 

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a jednoho sčitatele hlasů.

 

K bodu 3)

Statutární ředitel předloží valné hromadě řádnou účetní závěrku spolu se zprávou o hospodaření společnosti.

 

      Hlavní údaje z roční účetní závěrky roku 2016 (v tis. Kč):

 

Aktiva celkem :              61 272                             Pasiva celkem:                  61 272             

z toho – stálá aktiva:      41 425                             z toho – vlastní kapitál:     51 879    

              oběžná aktiva:  19 747                                           cizí zdroje:            9 393     

                                           

 

Výnosy celkem:   37 361   

Náklady celkem:  27 961                        Hospodářský výsledek :      9 400  

 

Účetní závěrka je v celém rozsahu zveřejněna na internetových stránkách společnosti, kde bude vyvěšena ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady a 30 dnů po konání valné hromady.

 

K bodu 4)

Před hlasováním o schválení účetní závěrky za rok 2016, se k této vyjádří i správní rada

 

K bodu 5)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2016.

 

K bodu 6)

Vzhledem ke snaze společnosti se nadále rozvíjet, bude valné hromadě předložen návrh:

-        část zisku ve výši 250 000,--Kč vyplatit akcionářům, jako podíl na zisku poměrem k vlastnictví akcií.

-        zbylou část převést po zúčtování povinného přídělu do rezervního fondu na účet pro nerozdělený zisk.

 

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhodla, že zisk společnosti bude částečně ve výši 250 000,-- Kč vyplacen jako podíl na zisku, a to poměrem k vlastnictví akcií a zůstatek bude převeden po zúčtování povinného přídělu do rezervního fondu na účet společnosti pro nerozdělený zisk z minulých let.

-        účet po převodu části zisku za rok 2016 bude zrušen a celá částka na tomto účtu uvedená bude převedena na nově utvořený „ Fond investic“

-        z fondu investic bude možné rozdělovat zisk společnosti jako podíl na zisku akcionářům, dále krýt případné ztráty společnosti a využívat ho také jako sociální fond.

 

K bodu 7)

      Ověřování účetní závěrky auditorem na základě zákona č. 563/1991 Sb., § 20, odst. 1,

      písmeno a), ustanovení 1.

 

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje pro provedení auditu účetní závěrky za rok 2017  společnost DM Audit s.r.o., Mrákotín 5, PSČ 588 24 Mrákotín, Ing. Břetislav Drastich, auditor.

 

      Organizační pokyny:

          Presence akcionářů bude zahájena v 13,45 hodin. Při presenci se každý akcionář (event.

zmocněnec) musí prokázat platným občanským průkazem. Akcionář, který se valné hromady nezúčastní, se na základě stanov může nechat zastoupit zmocněncem a to pouze

jiným akcionářem společnosti.

Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

 

                                                             ……………………………………………………

                                                                  Radomír Staněk, statutární ředitel v.r.

 

 

 

 

 

P l n á   m o c

 

 

Já, ……………………………………………………………., r.č. ………………………..

 

bytem ……………………………………………………………………………………….

akcionář společnosti ROŽIVA a.s., se sídlem v Kašnici  84, PSČ 691 72, IČO 25313738

 

zmocňuji akcionáře

 

paní, pana ……………………………………………………., r.č. ……………………….

 

bytem ………………………………………………………………………………………

aby mě v plném rozsahu a bez omezení zastupoval(a) na řádné valné hromadě konané dne

26.5.2017 od 14,00 hod. v sídle společnosti ROŽIVA a.s. v Kašnici č.p. 84

 

Datum ………………………

 

                                                                    ………………………………………………..

                                                                                podpis zmocnitele ( = akcionáře)

 

Plnou moc přijímám:

 

 

 

Datum ……………………….                        ………………………………………………

                                                                                             podpis zmocněnce